ISO 14001 er et styringssystem for miljø som skal gi kontroll over miljøaspekter som utslipp, avfallshåndtering, bruk av naturressurser/råmateriale og energi. Standarden skal bidra til at organisasjonen utvikler og iverksetter miljøpolitikk og mål i henhold til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter.Ved å implementere denne standarden vil Kabelpartner ta aktive skritt for å oppfylle sine miljøforpliktelser og vise ansvar for omgivelsene og miljøet. Dette forplikter oss til å identifisere, kartlegge og følge opp miljøaspekter innenfor egen virksomhet (internt, leverandør, kunde). Miljøaspektene skal tilfredsstille lovpålagte og egne krav.Kabelpartners miljøpolitikk er basert på følgende punkter:

  • Skape gode interne holdninger og involvere alle ansatte slik at vi fremmer vår miljøpolitikk
  • Arbeide i nært samarbeid med HMS ansvarlig og tillitsvalgt i avdelingen
  • Følge lovgivning, ta hensyn til eksterne parters syn, personell og miljø
  • Identifisere og kartlegge miljøaspekter, og vurdere hvilke aspekter som skal prioriteres
  • Sette opp forbedringsprogrammer, mål og delmål
  • Følge opp mål og iverksette forbedringsprosjekter